មុនអ្នកស្រលាញ់ នឹងផ្ដល់សុភមង្គលដល់នារីណាម្នាក់ តើអ្នកត្រូវដឹងអី្វខ្លះអំពីនារីម្នាក់នោះ?

ចំនុចមួយចំនួន នៅខាងក្រោមនេះ គ្រប់មនុស្សស្រីដែល ស្រលាញ់អ្នកស្មោះ និង ចង់បង្កើតក្រុមគ្រួសារតូចមួយ ដែលមានសុភមង្គលជាមួយអ្នក តែងតែទាមទារ ចង់បានពីអ្នក៖ ១. ខ្ញុំមិនត្រូវការសំភារៈនិយមទេ ខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យអ្នកជាកូនសេដ្ឋី ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថា អ្នកមានការងារមួយ ដែលមានចំណូលនឹងនរ និងមានគម្រងសំរាប់ជីវិតអ្នក​ មិនមែនចាំតែពឹង លើមនុស្សស្រី រឺឪពុកម្តាយរបស់អ្នកនោះទេ។ ២. ខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេបើ អ្នកមើលតារាស្រីស្អាតៗ រឺ ជួនកាលលួចសរសើរ ស្រីម្នាក់នោះមាន ...

Read more